Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

Jednání se zájemcem

Jednání se zájemcem o službu je proces, který umožňuje vzájemné setkávání, informování a vyjednávání mezi zájemcem o službu a zařízením. Na jeho konci je podepsaná Smlouva o poskytování sociálních služeb, ale může to být i odmítnutí zájemce nebo ukončení jednání z jeho strany.

Cílem je

 • seznámení se službou a s podmínkami tak, aby jim zájemce rozuměl
 • zjištění potřeb zájemce o službu
 • společná formulace cílů zájemce
 • podpis Smlouvy o poskytování sociálních služeb

Kompetentními osobami pro jednání se zájemcem o službu jsou sociální prcovnice, při zjišťování konkrétních požadavků podpory a péče o vlastní osobu i vedoucí  ošetřovatelských úseků.

Při jednání se zájemcem o službu respektujeme

 • vlastní vůli klienta
 • jeho právo formulovat vlastními slovy vše, co si přeje

V případě osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jednáme sice s opatrovníkem, ale tato osoba je přítomna a její názor respektujeme.

Veřejně dostupné informace o naší službě

 • informační leták
 • webové stránky
 • telefonicky
 • osobně v zařízení – Den otevřených dveří nebo kdykoliv v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod., případně po osobní domluvě v jiném smluveném termínu
 • prostřednictvím elektronické pošty

Fáze jednání se zájemcem o službu

 • vzájemné informování
 • podání žádosti
 • vyjednávání a základní plánování, ukončené podpisem Smlouvy o poskytování služeb

Při jednání se zájemcem o službu poskytujeme:

A/ Sociální poradenství je poskytováno zájemci nebo jeho rodině při prvním kontaktu se zařízením v těchto případech:

 • zájemce se pouze nezávazně informuje o situaci v zařízení a nechce v současné době nastoupit
 • rodina nebo blízcí budoucího zájemce se informují o službách a možnostech poskytování služeb a zvažují možnosti řešení nepříznivé situace u více poskytovatelů
 • zájemce nespadá do cílové skupiny zařízení nebo požaduje jiný typ služeb

B/ Jednání se zájemcem o službu

B1 – První kontakt se zájemcem – tento kontakt je zatím oboustranně informativní a nevede ke zjišťování osobního cíle

B2 – Postup při přijetí žádosti

Žádost o přijetí do Domova důchodců Jablonecké Paseky musí obsahovat

 • vyplněný specifický tiskopis žádosti, určený výhradně pro potřeby našeho zařízení
 • vyjádření lékaře
 • souhlas se zpracovnáním nezbytných osobních dat
 • čestné prohlášení o plné moci (v případě, že za žadatele jedná jiná osoba)

Žádost může být podána:

 • osobně
 • poštou
 • elektronicky (nesmí však chybět podpis žadatele)
 • prostřednictvím zmocněné osoby

Nové klienty vybíráme dle potřebnosti péče

Konečné rozhodnutí o přijetí do zařízení je v kompetenci sociálních pracovnic a vedoucích ošetřovatelských úseků.

Potřebné dokumenty:

 • Žádost o přijetí
 • Vyjádření lékaře

a další dokumenty a informace najdete zde ».

B3 –  Jednání, které vede ke zjišťování osobního cíle – sociální šetření

Na fázi informování a podání žádosti navazuje fáze vyjednávání, kdy jsou již obě strany informovány a dochází ke konkrétnímu zpřesnění představ a potřeb zájemce vzhledem k možnostem a k nabídce služeb poskytovaných v zařízení.

Cílem této fáze je definovat osobní cíle zájemce a množství potřebné individuální podpory zájemce (jaké služby a v jakém rozsahu budou zájemci poskytovány).V této fázi může dojít k přerušení jednání se zájemcem, a to v situaci, kdy kterákoliv ze zúčastněných stran zjistí, že uzavřením smlouvy by nedošlo k naplnění všech vyjednávaných cílů (zařízení není schopno vyhovět potřebám zájemce v oblasti zdravotní nebo sociální).

Potřebné dokumenty:

 • Dotazník pro klienta, jeho rodinu a blízké
 • Seznam doporučených věcí vhodných pro pobyt v Domově
 • Seznam osobního oblečení

a další dokumenty a informace najdete zde ».

B4 – Další jednání se zájemcem o službu

Informací pro zájemce o službu je mnoho a nelze je předat jednorázově, proto mimo vlastní sociální šetření mohou probíhat další jednání, která mohou mít různou podobu a jejichž cílem je poskytovat tolik informací, kolik je pro zájemce a jeho blízké nutné a to ve formě, která bude zájemci vyhovovat.

Mimo jiné informujeme o:

 • Domácím řádu
 • Podmínkách Smlouvy o poskytování sociálních služeb
 • Cenách, způsobech plateb v zařízení, termínech
 • Individuálním plánování
 • Ochraně osobních údajů

Veškeré informace najdete zde ».

Tato jednání probíhají průběžně od podání žádosti, před i po provedeném sociálním šetření. O těchto jednáních vede sociální pracovnice záznamy ve složce zájemce.

Výsledkem této fáze jednání je dostatečná oboustranná vzájemná informovanost, která umožní oběma stranám v případě nástupu zájemce do zařízení podepsat Smlouvu o poskytování sociálních služeb a stanovený osobní cíl klienta, který vychází z jeho reálných očekávání a možností zařízení. Kritériem pro stanovení osobního cíle není zdravotní diagnóza.

Veškeré informace od zájemce jsou základem pro individuální plánování. Proces individuálního plánování je zahájen již samotným sběrem informací od budoucího klienta a intenzivně se rozvíjí v okamžiku jeho nástupu do zařízení.

Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o. splňuje Vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po celém objektu od vstupních dveří až po jednotlivé pokoje je umožněn bezbariérový přístup.

Venkovní areál domova je v tuto chvíli po 1. etapě rekonstrukce komunikace, takže je v daném úseku zcela bezbariérový. V plánu máme 2. etapu rekonstrukce. Poté bude bezbariérový celý areál.

+420 778 538 296 (recepce)

Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o.

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 (Ukázat na mapě)

IČ: 71220011

Datová schránka: 2bwkhxn

+420 778 538 296 (recepce)

Domov důchodců Jablonecké Paseky

Domov nabízí své služby od 1. 7. 2004. Jsme příspěvkovou organizací Krajského úřadu Libereckého kraje. Služby, které poskytujeme v souladu se zákonem o sociálních službách:

 • Domov pro seniory (§49)
 • Domov se zvláštním režimem (§ 50)