Základní informace

(26. 03. 2020)

 V souladu s doporučením Krajské hygienické stanice Libereckého kraje bylo nutné rozhodnout a vyhlásit s účinností od 29.09.2020 v Domově důchodců Jablonec nad Nisou

ZÁKAZ NÁVŠTĚV !

více informací.,,

Prezentační video:

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

 • příspěvková organizace
 • Vítězslava Nezvala 87/14466 02 Jablonec nad Nisou 2
 • IČ: 71220011
 • Zřizovatel: Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, PSČ 46180, U Jezu 642/2
 • Registrované služby č.j. KULK 40190/2007 z 31.7.2007:
  • 9139875 - Domov pro seniory - kapacita - 59 klientů
  • 4654168 - Domov se zvláštním režimem - kapacita - 36 klientů

Provoz sociálních služeb Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
je finančně podporován Libereckým krajem.

Informace najdete v sekci Výběrová řízení ...

    

Volná místa

(10. 12. 2018)

Služby zajišťované cizími subjekty

(24. 08. 2018)

Klienti mohou v zařízení využívat i jiných služeb, které jsou zajišťovány cizími subjekty - nákup v kantýně, kadeřnické a holičské služby, pedikúra.

Standardní služby hrazené z příspěvku na péči

(24. 08. 2018)

Výčet služeb:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • Pomoc při přesunu na lůžko, vozík
 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc s úklidem pokoje, osobních věcí
 • Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Soubory ke stažení

Pobyt, stravování, praní prádla

(24. 08. 2018)

POBYT

 • Pobyt klienta v zařízení je trvalý. Pokoj je vybaven základním vybavením, které je poskytnuto klientovi k osobnímu užívání. Klient nebo jeho zákonný zástupce může v průběhu pobytu požádat o přestěhování na jiný pokoj. Projednání žádosti klienta o přestěhování upravuje Domácí řád.

STRAVOVÁNÍ

 • Jednou ze služeb je zajištění celodenního stravování. Podrobnější podmínky ohledně stravování (diety, přihlašování a odhlašování stravy, zajišťování tekutin atd.) jsou upraveny v Domácím řádu a Metodice pro hrazení stravy v době nepřítomnosti klienta v zařízení.
 • Kvalita podávané stravy je pravidelně hodnocena klienty i zaměstnaci v rámci stravovací komise.  Vyjádřit se ke kvalitě, případně zúčastnit se, mají možnost i rodinní příslušníci našich klientů.

Termíny stravovacích komisí pro rok 2018:

 • 16.1.2018, 20.2.2018, 20.3.2018, 17.4.2018, 15.5.2018, 19.6.2018, 17.7.2018, 21.8.2018, 18.9.2018, 16.10.2018, 20.11.2018 a 18.12.2018. Stravovací komise se schází v klubovně u jídelny, vždy ve 12:30 hod.

PRÁDELNA

 • Klientům zajišťujeme praní, žehlení či mandlování osobního prádla, které je možné prát v automatické pračce běžnými pracími prostředky. Prádlo je klient povinen na vlastní náklady označit předem stanoveným číslem.

Soubory ke stažení

Domácí řád

(24. 08. 2018)

Domácí řád je platný pro obě služby, pokud se některá ujednání vztahují pouze na jednu službu, je to v textu označeno.

Ustanovení domácího řádu jsou závazná pro všechny klienty i zaměstnance Domova důchodců Jablonecké Paseky, p.o. Sociální pracovnice odpovídají za prokazatelné seznámení zájemců o služby s domácím řádem a to nejpozději v den nástupu klienta do zařízení. Vedoucí úseků odpovídají za prokazatelné seznámení zaměstnanců s domácím řádem.

Domácí řád nabývá účinnosti dnem 9. 3. 2015.

Domácí řád

Služby

(24. 08. 2018)

Služby jsou poskytované na základě  individuálního plánu klienta a Smlouvy o poskytování služeb sociální péče.

Fotogalerie - Služby

    

Pobyt, stravování, praní prádla

Jídelníček

Sazebník služeb za pobyt a stravování

Standardní služby hrazené z příspěvku na péči

Služby zajišťované cizími subjekty

Klienti mohou v zařízení využívat i jiných služeb, které jsou zajišťovány cizími subjekty – nákup v kantýně, kadeřnické a holičské služby, pedikúra.

Smlouva o poskytování služeb sociální péče

Domov se zvláštním režimem

(24. 08. 2018)

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvořit bezpečné prostředí, co nejvíce se blížící  přirozenému prostředí klientů s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence a umožnit  v něm klientům prožít  plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Domov poskytuje specializovanou péči a sociální služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Sociální služby jsou poskytovány klientům na základě vypracovaného individuálního plánu s respektováním jejich potřeb a práva na rozhodování o vlastním způsobu života. Klientům je poskytována specializovaná pomoc a podpora v míře, která co nejvíce zachovává, příp. zlepšuje jejich schopnosti. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná.

PLNOHODNOTNÝ, AKTIVNÍ A DŮSTOJNÝ ŽIVOT = INDIVIDUÁLNĚ PLÁNOVANÁ SLUŽBA + PŘIMĚŘENÁ MÍRA PODPORY + UDRŽENÍ, PŘÍPADNĚ ROZVOJ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ + KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL + KVALITNÍ A BEZPEČNÁ SLUŽBA

Cíl

Na základě poskytovaných sociálních služeb vytvořit bezpečné, přirozené prostředí klientům k zajištění plnohodnotného života.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem je určen pro seniory, u kterých je:

 • stanovena diagnóza Alzheimerova choroba nebo jiný typ demence a terapeutický postup
 • posouzen funkčí stav (soběstačnost, kognitivní funkce, poruchy chování)
 • stav stabilizovaný a nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici či psychiatrické léčebně
 • nepřetržitá závislost na péči druhé osoby, přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodina, osobní asistence, domácí péče) nebo chybí rodinné zázemí či rodinné zázemí neplní svou funci přiměřeným  způsobem, hrozí sociální vyloučení
 • dosažen věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu

Domov se zvláštním režimem není určen pro seniory, kteří:

 • jsou sami schopni zajišťovat si osobní péči
 • mají v potřebném množství a kvalitě zajištěné terénní pečovatelské služby
 • nejsou ohroženi sociálním vyloučením
 • nedosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • potřebují trvalou lékařskou péči
 • jsou odkázáni na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá - znaková řeč
 • si stanovili takové osobní cíle, při kterých nemůžeme být nápomocni
 • službu odmítají

Charakteristika

Domov se zvláštním režimem je co nejvíce přizpůsoben domácímu prostředí. Kapacita je omezena na 36 klientů. Je zde společný prostor - obývací pokoj, kde klienti pobývají po většinu dne a zapojují se do nabízených aktivit. Pokoj je vybaven kuchyňskou linkou, stoly, židlemi, sedací soupravou, k dispozici je vysavač, žehlicí prkno, žehlička.

Forma poskytovaných služeb

 • ubytování v jednolůžkových pokojích bez koupelny a dvoulůžkových pokojích s koupelnou
 • celodenní stravováním ve společné jídelně nebo na pokoji klienta - strava racionální a diabetická
 • praní osobního prádla
 • celodenní ošetřovatelská péče
 • společné a individuální cvičení
 • rehabilitace
 • kulturní a společenské akce
 • individuální plánování služby

Kdo se na službách podílí

Podporu v domově se zvláštním režimem poskytuje tým pracovníků přímé obslužné péče se specializačním kurzem v péči o člověka s demencí, zdravotní sestry, sociální pracovnice, rehabilitační pracovnice a aktivizační pracovníci. Na chodu oddělení se podílí i pracovníci kuchyně, prádelny, údržby a uklizečky.

Obsah celodenní péče

 • poskytujeme péči a podporu v aktivitách denního života, které vycházejí z individuálních potřeb klienta a při kterých podporujeme jeho návyky a záliby
 • snažíme se udržet, případně zlepšit jeho schopnosti a soběstačnost
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (vycházky, výlety, kavárničky, zábavy, bohoslužby)
 • zajišťujeme přiměřený pohybový režim, pohybovou terapii, fyzioterapii (společné cvičení, procvičování chůze)
 • využíváme znalostí v oblasti verbální a neverbální komunikace, validace, bazální stimulace
 • spolupracujeme s rodinou a napomáháme vztah udržet a rozvíjet
 • hodnotíme stav klienta, sestavujeme individuální plán péče a dopomáháme klientům v naplňování jejich osobních cílů

Jednání se zájemcem

(24. 08. 2018)

Jednání se zájemcem o službu je proces, který umožňuje vzájemné setkávání, informování a vyjednávání mezi zájemcem o službu a zařízením. Na jeho konci je podepsaná Smlouva o poskytování sociálních služeb, ale může to být i odmítnutí zájemce nebo ukončení jednání z jeho strany.

Cílem je

 • seznámení se službou a s podmínkami tak, aby jim zájemce rozuměl
 • zjištění potřeb zájemce o službu
 • společná formulace cílů zájemce
 • podpis Smlouvy o poskytování sociálních služeb

Kompetentními osobami pro jednání se zájemcem o službu jsou sociální prcovnice, při zjišťování konkrétních požadavků podpory a péče o vlastní osobu i vedoucí ošetřovatelských úseků.

Při jednání se zájemcem o službu respektujeme

 • vlastní vůli klienta
 • jeho právo formulovat vlastními slovy vše, co si přeje
   

V případě osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jednáme sice s opatrovníkem, ale tato osoba je přítomna a její názor respektujeme.

Veřejně dostupné informace o naší službě

 • informační leták
 • webové stránky
 • telefonicky
 • osobně v zařízení – Den otevřených dveří nebo kdykoliv v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod., případně po osobní domluvě v jiném smluveném termínu
 • prostřednictvím elektronické pošty

Fáze jednání se zájemcem o službu

 • vzájemné informování
 • podání žádosti
 • vyjednávání a základní plánování, ukončené podpisem Smlouvy o poskytování služeb

Při jednání se zájemcem o službu poskytujeme:

A/ Sociální poradenství je poskytováno zájemci nebo jeho rodině při prvním kontaktu se zařízením v těchto případech

 • zájemce se pouze nezávazně informuje o situaci v zařízení a nechce v současné době nastoupit
 • rodina nebo blízcí budoucího zájemce se informují o službách a možnostech poskytování služeb a zvažují možnosti řešení nepříznivé situace u více poskytovatelů
 • zájemce nespadá do cílové skupiny zařízení nebo požaduje jiný typ služeb

B/ Jednání se zájemcem o službu

B1 - První kontakt se zájemcem – tento kontakt je zatím oboustranně informativní a  nevede ke zjišťování osobního cíle

B2 - Postup při přijetí žádosti

Žádost o přijetí do Domova důchodců Jablonecké Paseky musí obsahovat

 • vyplněný specifický tiskopis žádosti, určený výhradně pro potřeby našeho zařízení
 • vyjádření lékaře
 • souhlas se zpracovnáním nezbytných osobních dat
 • čestné prohlášení o plné moci (v případě, že za žadatele jedná jiná osoba)

Žádost může být podána

 • osobně
 • poštou
 • elektronicky (nesmí však chybět podpis žadatele)
 • prostřednictvím zmocněné osoby

Nové klienty vybíráme na základě těchto kritérií

 • dosáhli nejvyššího počtu bodů při hodnocení závažnosti přijaté žádosti
 • mají hotové sociální šetření a jsou dostatečně informováni
 • projevují trvalý zájem o přijetí

Konečné rozhodnutí o přijetí do zařízení je v kompetenci sociálních pracovnic a vedoucích ošetřovatelských úseků.

Odmítnutí

 • zařízení neposkytuje službu, o kteru zájemce žádá
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby
 • pokud zájemci byla v kratší době než 6 měsíců ypovězena smlouva o poskytování sociálních služeb z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy
 • nepatří do cílové skupiny a nesplňuje další podmínky uvedené v Poslání Domova důchodců Jablonecké Paseky

V případě odmítnutí služby poskytujeme základní sociální poradenství a kontakty na jiné veřejně dostupné služby v regionu.

B3 -  Jednání, které vede ke zjišťování osobního cíle – sociální šetření

Na fázi informování a podání žádosti navazuje fáze vyjednávání, kdy jsou již obě strany informovány a dochází ke konkrétnímu zpřesnění představ a potřeb zájemce vzhledem k možnostem a k nabídce služeb poskytovaných v zařízení.

Cílem této fáze je definovat osobní cíle zájemce a množství potřebné individuální podpory zájemce (jaké služby a v jakém rozsahu budou zájemci poskytovány).V této fázi může dojít k přerušení jednání se zájemcem, a to v situaci, kdy kterákoliv ze zúčastněných stran zjistí, že uzavřením smlouvy by nedošlo k naplnění všech vyjednávaných cílů (zařízení není schopno vyhovět potřebám zájemce v oblasti zdravotní nebo sociální).

B4 - Další jednání se zájemcem o službu

Informací pro zájemce o službu je mnoho a nelze je předat jednorázově, proto mimo vlastní sociální šetření mohou probíhat další jednání, která mohou mít různou podobu a jejichž cílem je poskytovat tolik informací, kolik je pro zájemce a jeho blízké nutné a to ve formě, která bude zájemci vyhovovat.

Mimo jiné informujeme o

 • Domácím řádu
 • podmínkách Smlouvy o poskytování sociálních služeb
 • cenách, způsobech plateb v zařízení, termínech
 • individuálním plánování
 • ochraně osobních údajů

Tato jednání probíhají průběžně od podání žádosti, před i po provedeném sociálním šetření. O těchto jednáních vede sociální pracovnice záznamy ve složce zájemce.

Výsledkem této fáze jednání je dostatečná oboustranná vzájemná informovanost, která umožní oběma stranám v případě nástupu zájemce do zařízení podepsat Smlouvu o poskytování sociálních služeb a stanovený osobní cíl klienta, který vychází z jeho reálných očekávání a možností zařízení. Kritériem pro stanovení osobního cíle není zdravotní diagnóza.

Veškeré informace od zájemce jsou základem pro individuální plánování. Proces individuálního plánování je zahájen již samotným sběrem informací od budoucího klienta a intenzivně se rozvíjí v okamžiku jeho nástupu do zařízení.

Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o. splňuje Vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po celém objektu od vstupních dveří až po jednotlivé pokoje je umožněn bezbariérový přístup.

Venkovní areál domova je v tuto chvíli po 1. etapě rekonstrukce komunikace, takže je v daném úseku zcela bezbariérový. V plánu máme 2. etapu rekonstrukce. Poté bude bezbariérový celý areál.

| 0-10 | 10-17 |


© 2018, Domov důchodců Jablonecké Paseky, všechna práva vyhrazena. | Dnes je 24. 01. 2021,