Domov pro seniory

Poslání

Posláním Domova pro seniory je v bezpečném a přirozeném prostředí umožnit klientům prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Domov poskytuje sociální služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žit ve svém přirozeném prostředí.

Sociální služby jsou poskytovány klientům s respektováním jejich individuálních potřeb a práva na rozhodování o vlastním způsobu života. Klientům je poskytována podpora v míře, která co nejvíce zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě.

Individuálně je s klienty plánována podpora v činnostech denní péče i v udržení a rozvíjení sociálních kontaktů s cílem, aby klient mohl v domově žít způsobem jemu běžným. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná.

PLNOHODNOTNÝ, AKTIVNÍ A DŮSTOJNÝ ŽIVOT V DOMOVĚ PRO SENIORY = INDIVIDUÁLNĚ PLÁNOVANÁ SLUŽBA + PŘIMĚŘENÁ MÍRA PODPORY + UDRŽENÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ + KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL + KVALITNÍ A BEZPEČNÁ SLUŽBA

Cíl

Na základě poskytovaných sociálních služeb nabízet klientům prožití plnohodnotného života v bezpečném a přirozeném prostředí.

Cílová skupina

Domov pro seniory je určen pro klienty, kteří:

 • jsou nepřetržitě závislí na péči druhé osoby, přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodina, osobní asistence, domácí péče) nebo chybí rodinné zázemí či rodinné zázemí neplní svou funkci přiměřeným způsobem, hrozí sociální vyloučení
 • jsou stabilizovaní a jejich stav nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici či léčebně
 • dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu

Domov pro seniory není určen pro klienty, kteří:

 • jsou sami schopni zajišťovat si osobní péči
 • mají v potřebném množství a kvalitě zajištěné terénní pečovatelské služby
 • nejsou ohroženi sociálním vyloučením
 • jsou závislí na alkoholu a omamných látkách
 • nedosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • potřebují trvalou lékařskou péči
 • jsou odkázáni na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá - znaková řeč
 • si stanovili takové osobní cíle, při kterých nemůžeme být nápomocni
 • službu odmítají

Charakteristika

Domov pro seniory je přizpůsoben domácímu prostředí, kde mohou klienti využívat společenské prostory, klubovny, kuchyňky a zapojovat se do nabízených aktivit.

Forma poskytovaných služeb

 • ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích se společnou nebo samostatnou koupelnou, v jednolůžkových pokojích bez koupelny v omezeném množství
 • stravování ve společné jídelně nebo na pokojích, celodenní strava racionální a diabetická
 • praní osobního prádla
 • celodenní ošetřovatelská péče
 • společné a individuální cvičení
 • rehabilitace
 • kulturní a společenské akce
 • individuální plánování služby

Kdo se na službách podílí

Podporu v domově pro seniory poskytuje tým pracovníků přímé obslužné péče, zdravotní sestry, sociální pracovnice, rehabilitační pracovnice, instruktor sociální péče. Na chodu oddělení se podílí i pracovníci kuchyně, prádelny, údržby a uklizečky.

Obsah celodenní péče

 • poskytujeme péči a podporu v aktivitách denního života, které vycházejí z individuálních potřeb klienta a při kterých podporujeme jeho návyky a záliby
 • snažíme se udržet, případně zlepšit jeho schopnosti a soběstačnost
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (procházky, výlety, kavárničky, zábavy, bohoslužby)
 • zajišťujeme přiměřený pohybový režim, pohybovou terapii, fyzioterapii (společné cvičení, procvičování chůze)
 • využíváme znalostí v oblasti verbální a neverbální komunikace, validace, bazální stimulace a reminiscence
 • spolupracujeme s rodinu a napomáháme vztah udržet a rozvíjet
 • hodnotíme stav klienta, sestavujeme individuální plán péče a dopomáháme klientům při naplňování jejich osobních cílů

Vytisknout úvodní stránka    


© 2018, Domov důchodců Jablonecké Paseky, všechna práva vyhrazena. | Dnes je 30. 11. 2020,