Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvořit bezpečné prostředí, co nejvíce se blížící  přirozenému prostředí klientů s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence a umožnit  v něm klientům prožít  plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Domov poskytuje specializovanou péči a sociální služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Sociální služby jsou poskytovány klientům na základě vypracovaného individuálního plánu s respektováním jejich potřeb a práva na rozhodování o vlastním způsobu života. Klientům je poskytována specializovaná pomoc a podpora v míře, která co nejvíce zachovává, příp. zlepšuje jejich schopnosti. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná.

PLNOHODNOTNÝ, AKTIVNÍ A DŮSTOJNÝ ŽIVOT = INDIVIDUÁLNĚ PLÁNOVANÁ SLUŽBA + PŘIMĚŘENÁ MÍRA PODPORY + UDRŽENÍ, PŘÍPADNĚ ROZVOJ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ + KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL + KVALITNÍ A BEZPEČNÁ SLUŽBA

Cíl

Na základě poskytovaných sociálních služeb vytvořit bezpečné, přirozené prostředí klientům k zajištění plnohodnotného života.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem je určen pro seniory, u kterých je:

 • stanovena diagnóza Alzheimerova choroba nebo jiný typ demence a terapeutický postup
 • posouzen funkčí stav (soběstačnost, kognitivní funkce, poruchy chování)
 • stav stabilizovaný a nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici či psychiatrické léčebně
 • nepřetržitá závislost na péči druhé osoby, přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodina, osobní asistence, domácí péče) nebo chybí rodinné zázemí či rodinné zázemí neplní svou funci přiměřeným  způsobem, hrozí sociální vyloučení
 • dosažen věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu

Domov se zvláštním režimem není určen pro seniory, kteří:

 • jsou sami schopni zajišťovat si osobní péči
 • mají v potřebném množství a kvalitě zajištěné terénní pečovatelské služby
 • nejsou ohroženi sociálním vyloučením
 • nedosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • potřebují trvalou lékařskou péči
 • jsou odkázáni na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá - znaková řeč
 • si stanovili takové osobní cíle, při kterých nemůžeme být nápomocni
 • službu odmítají

Charakteristika

Domov se zvláštním režimem je co nejvíce přizpůsoben domácímu prostředí. Kapacita je omezena na 36 klientů. Je zde společný prostor - obývací pokoj, kde klienti pobývají po většinu dne a zapojují se do nabízených aktivit. Pokoj je vybaven kuchyňskou linkou, stoly, židlemi, sedací soupravou, k dispozici je vysavač, žehlicí prkno, žehlička.

Forma poskytovaných služeb

 • ubytování v jednolůžkových pokojích bez koupelny a dvoulůžkových pokojích s koupelnou
 • celodenní stravováním ve společné jídelně nebo na pokoji klienta - strava racionální a diabetická
 • praní osobního prádla
 • celodenní ošetřovatelská péče
 • společné a individuální cvičení
 • rehabilitace
 • kulturní a společenské akce
 • individuální plánování služby

Kdo se na službách podílí

Podporu v domově se zvláštním režimem poskytuje tým pracovníků přímé obslužné péče se specializačním kurzem v péči o člověka s demencí, zdravotní sestry, sociální pracovnice, rehabilitační pracovnice a aktivizační pracovníci. Na chodu oddělení se podílí i pracovníci kuchyně, prádelny, údržby a uklizečky.

Obsah celodenní péče

 • poskytujeme péči a podporu v aktivitách denního života, které vycházejí z individuálních potřeb klienta a při kterých podporujeme jeho návyky a záliby
 • snažíme se udržet, případně zlepšit jeho schopnosti a soběstačnost
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (vycházky, výlety, kavárničky, zábavy, bohoslužby)
 • zajišťujeme přiměřený pohybový režim, pohybovou terapii, fyzioterapii (společné cvičení, procvičování chůze)
 • využíváme znalostí v oblasti verbální a neverbální komunikace, validace, bazální stimulace
 • spolupracujeme s rodinou a napomáháme vztah udržet a rozvíjet
 • hodnotíme stav klienta, sestavujeme individuální plán péče a dopomáháme klientům v naplňování jejich osobních cílů

Vytisknout úvodní stránka    


© 2018, Domov důchodců Jablonecké Paseky, všechna práva vyhrazena. | Dnes je 30. 11. 2020,