Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

Domov pro seniory

Popis realizace Domova pro seniory

Domov pro seniory a jeho poslání, cíle, cílová skupina, forma, obsah a personální zajištění péče:

Posláním sociální služby Domova pro seniory v DD Jablonecké Paseky, je v bezpečném a v co nejpřirozenějším prostředí, umožnit našim klientům prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Domov poskytuje sociální služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že již nemohou žit v domácím prostředí.

Služby jsou poskytovány klientům s maximálně možným respektem k jejich individuálním potřebám. Snažíme se respektovat vlastní vůli a právo našich klientů na rozhodování o jejich způsobu života v Domově. Klientům nabízíme a poskytujeme podporu a pomoc v míře, která co nejvíce zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti a nevytváříme tak závislost na poskytované službě.

Společně s klienty plánujeme podporu v denní péči i v zajištění a rozvíjení kontaktů našich obyvatel. Naším společným cílem je, aby klient mohl v domově žít způsobem, který se v maximální možné míře přibližuje běžnému stylu života. Kapacita této služby je omezena na 47 klientů. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným personálem. Snažíme se pečovat kvalitně a zajišťujeme také bezpečnost našich klientů.

V domově pro seniory mohou klienti využívat společenské prostory, klubovny, kuchyňky a zapojovat se do nabízených aktivit jako jsou společné a individuální cvičení, kulturní a společenské akce a další činnosti dle individuálních potřeb klientů, např. na pokojích klientů (v případě zhoršení zdravotního stavu). K pobytu v Domově neodmyslitelně patří také využití venkovního areálu Domova.

Cílová skupina

Domov pro seniory je určen pro klienty:

 • kteří jsou již závislí na péči druhé osoby, přičemž potřeba péče, podpory či dohledu je taková, že již nelze péči zajistit jiným způsobem (rodina, osobní asistence, domácí péče)
 • potřebují péči také v případech, kdy jim hrozí sociální vyloučení
 • jsou stabilizovaní zdravotně a jejich stav nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • jsou nebo mohou být ohrožení nepříznivou sociální situací
 • dosáhli věku, rozhodného pro přiznání starobního důchodu

Velice významnou pro nás také je situace v rodinném zázemí našich zájemců či klientů; zejména pokud toto chybí, nebo neplní svou funkci odpovídajícím způsobem.

Domov pro seniory není určen pro klienty, kteří:

 • jsou sami schopni zajišťovat si osobní péči
 • mají v potřebném množství a kvalitě zajištěné terénní sociální služby
 • nejsou ohrožení sociálním vyloučením či nepříznivou sociální situací
 • jsou závislí na alkoholu a omamných látkách
 • nedosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • potřebují trvalou lékařskou či zdravotní péči
 • si stanovili takové představy, očekávání či potřeby, kterým není možné vyhovět či pokud službu odmítají a nesouhlasí s jejím poskytováním

Forma poskytovaných služeb

 • ubytování nabízíme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se společnou nebo samostatnou koupelnou
 • případně v jednolůžkových pokojích bez koupelny, ovšem v omezené kapacitě
 • stravování je zajištěno ve společné jídelně případně na pokojích klientů nebo v dalších společných prostorech
 • strava je celodenní s výběrem z racionální a diabetické
 • zajišťujeme praní a opravy osobního i ložního prádla
 • celodenní ošetřovatelskou a rehabilitační péči realizují všeobecné sestry s kvalifikací S2 a S3
 • společné a individuální cvičení
 • kulturní a společenské akce
 • individuální plánování služby a péče

Kdo se na službách podílí

Podporu a pomoc, resp. péči v domově pro seniory poskytuje tým pracovníků přímé obslužné péče, všeobecné sestry, sociální pracovnice a pracovnice přímé péče, se specializací na volnočasové aktivity. Na chodu Domova se podílí i pracovníci kuchyně, prádelny, údržby a úklidu.

Obsah celodenní péče

 • poskytujeme péči a podporu v aktivitách denního života, které vycházejí z individuálních potřeb klienta a při kterých podporujeme jeho návyky a záliby a snažíme se podpořit klienty ve zvládání důsledků jejich zhoršujícího se zdravotního stavu
 • snažíme se udržet, případně zlepšit jeho schopnosti a soběstačnost
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (procházky, výlety, návštěvy klientů v domácím prostředí)
 • zajišťujeme přiměřený pohybový režim, pohybovou terapii, fyzioterapii (společné cvičení, procvičování chůze, vertikalizaci, polohování atd.)
 • využíváme znalostí v oblasti verbální a neverbální komunikace, validace, bazální stimulace a reminiscence
 • spolupracujeme s rodinou a napomáháme vztah udržet a rozvíjet smysluplné vztahy s blízkými
 • hodnotíme a přehodnocujeme stav klienta, sestavujeme individuální plán a plán péče a napomáháme klientům při naplňování jejich osobních představ, požadavků, cílů, snah a očekávání.

Rozsah základních činností a úkonů – DS

+420 778 538 296 (recepce)

Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o.

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 (Ukázat na mapě)

IČ: 71220011

Datová schránka: 2bwkhxn

+420 778 538 296 (recepce)

Domov důchodců Jablonecké Paseky

Domov nabízí své služby od 1. 7. 2004. Jsme příspěvkovou organizací Krajského úřadu Libereckého kraje. Služby, které poskytujeme v souladu se zákonem o sociálních službách:

 • Domov pro seniory (§49)
 • Domov se zvláštním režimem (§ 50)