Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

Domov se zvláštním režimem

Popis realizace Domova se zvláštním režimem

Poslání

Posláním Domova se zvláštním režimem je vytvořit bezpečné prostředí, co nejvíce se blížící  přirozenému prostředí klientů s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence a umožnit  v něm klientům prožít  plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Domov poskytuje specializovanou péči a sociální služby těm seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby do té míry, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Sociální služby jsou poskytovány klientům na základě vypracovaného individuálního plánu s respektováním jejich potřeb a práva na rozhodování o vlastním způsobu života. Klientům je poskytována specializovaná pomoc a podpora v míře, která co nejvíce zachovává, příp. zlepšuje jejich schopnosti. Péče v domově je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná.

PLNOHODNOTNÝ, AKTIVNÍ A DŮSTOJNÝ ŽIVOT = INDIVIDUÁLNĚ PLÁNOVANÁ SLUŽBA + PŘIMĚŘENÁ MÍRA PODPORY + UDRŽENÍ, PŘÍPADNĚ ROZVOJ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ + KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL + KVALITNÍ A BEZPEČNÁ SLUŽBA

Cíl

Na základě poskytovaných sociálních služeb vytvořit bezpečné, přirozené prostředí klientům k zajištění plnohodnotného života.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem je určen pro seniory, u kterých je:

 • stanovena diagnóza Alzheimerova choroba nebo jiný typ demence a terapeutický postup
 • posouzen funkčí stav (soběstačnost, kognitivní funkce, poruchy chování)
 • stav stabilizovaný a nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici či psychiatrické léčebně
 • nepřetržitá závislost na péči druhé osoby, přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodina, osobní asistence, domácí péče) nebo chybí rodinné zázemí či rodinné zázemí neplní svou funci přiměřeným  způsobem, hrozí sociální vyloučení
 • dosažen věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu

Domov se zvláštním režimem není určen pro seniory, kteří:

 • jsou sami schopni zajišťovat si osobní péči
 • mají v potřebném množství a kvalitě zajištěné terénní pečovatelské služby
 • nejsou ohroženi sociálním vyloučením
 • nedosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • potřebují trvalou lékařskou péči
 • jsou odkázáni na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá – znaková řeč
 • si stanovili takové osobní cíle, při kterých nemůžeme být nápomocni
 • službu odmítají

Charakteristika

Domov se zvláštním režimem je co nejvíce přizpůsoben domácímu prostředí. Kapacita je omezena na 48 klientů. Je zde společný prostor – obývací pokoj, kde klienti pobývají po většinu dne a zapojují se do nabízených aktivit. Pokoj je vybaven kuchyňskou linkou, stoly, židlemi, sedací soupravou, k dispozici je vysavač, žehlicí prkno, žehlička.

Forma poskytovaných služeb

 • ubytování v jednolůžkových pokojích bez koupelny a dvoulůžkových pokojích s koupelnou
 • celodenní stravováním ve společné jídelně nebo na pokoji klienta – strava racionální a diabetická
 • praní osobního prádla
 • celodenní ošetřovatelská péče
 • společné a individuální cvičení
 • rehabilitace
 • kulturní a společenské akce
 • individuální plánování služby

Kdo se na službách podílí

Podporu v domově se zvláštním režimem poskytuje tým pracovníků přímé obslužné péče se specializačním kurzem v péči o člověka s demencí, zdravotní sestry, sociální pracovnice a aktivizační pracovníci. Na chodu oddělení se podílí i pracovníci kuchyně, prádelny, údržby a uklizečky.

Obsah celodenní péče

 • poskytujeme péči a podporu v aktivitách denního života, které vycházejí z individuálních potřeb klienta a při kterých podporujeme jeho návyky a záliby
 • snažíme se udržet, případně zlepšit jeho schopnosti a soběstačnost
 • zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (vycházky, výlety, kavárničky, zábavy, bohoslužby)
 • zajišťujeme přiměřený pohybový režim, pohybovou terapii, fyzioterapii (společné cvičení, procvičování chůze)
 • využíváme znalostí v oblasti verbální a neverbální komunikace, validace, bazální stimulace
 • spolupracujeme s rodinou a napomáháme vztah udržet a rozvíjet
 • hodnotíme stav klienta, sestavujeme individuální plán péče a dopomáháme klientům v naplňování jejich osobních cílů

Rozsah základních činností a úkonů – DZR

+420 778 538 296 (recepce)

Domov důchodců Jablonecké Paseky, p.o.

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 (Ukázat na mapě)

IČ: 71220011

Datová schránka: 2bwkhxn

+420 778 538 296 (recepce)

Domov důchodců Jablonecké Paseky

Domov nabízí své služby od 1. 7. 2004. Jsme příspěvkovou organizací Krajského úřadu Libereckého kraje. Služby, které poskytujeme v souladu se zákonem o sociálních službách:

 • Domov pro seniory (§49)
 • Domov se zvláštním režimem (§ 50)